JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Adoption

 Den som vill adoptera måste i de flesta fall ansöka hos tingsrätten. Här avgörs om adoptionen är lämplig, om den är till fördel och fyller en funktion för den som ska adopteras. Tingsrättens uppgift är olika beroende på om det är en så kallad nationell adoption eller en internationell adoption.

Det kallas nationell adoption då man adopterar ett barn som redan finns i Sverige. Då krävs alltid tillstånd av en svensk domstol och man måste ansöka hos tingsrätten om detta.

En internationell adoption är när en adoption av en person sker i utlandet. Vissa internationella adoptioner blir gällande i Sverige och andra måste godkännas av tingsrätten.

 

Vad innebär adoption rent juridiskt?

Adoption i Sverige innebär att den som adopteras ska anses som barn till den eller de som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör helt.

Adoptivbarnet ärver och ärvs av adoptivföräldrarna och deras släktingar.

Föräldrabalkens bestämmelser angående vårdnad och underhåll blir tillämpliga. Om en make/sambo adopterat den andre makens/sambons barn eller adoptivbarn ska barnet anses som makarnas/sambornas gemensamma barn.

En adoption kan inte upphöra att gälla.

Ett barn som är adopterat har rätt att av sina föräldrar få veta det. Föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är adopterad.

 

Vem kan adopteras?

Adoption kan ske av såväl barn som vuxna.

 

Vem eller vilka får adoptera?

En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera. Den som har fyllt 18 år får adoptera.

 

Enligt svensk lag får gifta par, sambor och ensamstående adoptera. Makar och sambor måste adoptera gemensamt, om det inte avser den ena makens/sambons adoption av den andre makens/sambons barn. En ensamstående får inte adoptera gemensamt med någon. Personer som inte är makar eller sambor kan alltså endast adoptera på egen hand.

 

Vilka övriga krav finns för att en adoption ska godkännas?

Domstolen får bara besluta om adoption i de fall adoptionen bedöms som lämplig. Att den ska vara lämplig innebär bland annat att adoptionen ska vara till fördel för barnet. För att en adoption ska ses som lämplig krävs också att den som vill adoptera har uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

 

Vilka samtycken krävs?

Vid adoption krävs vissa samtycken. Om adoptivbarnet är under 18 år krävs som huvudregel samtycke från den eller de biologiska föräldrar som är vårdnadshavare för barnet. Enligt huvudregeln får inte heller den som har fyllt tolv år adopteras utan eget samtycke. Om en person ansöker om att adoptera sin makes/makas/sambos barn krävs dessutom samtycke från maken/makan/sambon.

 
Senast ändrad: 2018-09-14