JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bodelning

Vid en skilsmässa ska normalt en bodelning göras. Bodelning innebär att man bestämmer hur makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Om parterna inte kommer överens om bodelningen kan båda eller en av dem ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses.

Bodelningsförrättare kan också utses när ett samboförhållande upphör och vid dödsfall när den avlidne var gift eller sambo.

Hur gör jag för att ansöka om bodelningsförrättare?

  1. Skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten.
    Läs nedan vad som ska framgå av ansökan, under rubriken Mer om bodelningsförrättare.

  2. Du måste bifoga personbevis för dig som gör ansökan. Personbevis beställs från Skatteverket. Du kan använda det personbevis som avser ”utdrag om folkbokföringsuppgifter" Personbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

Till vilken domstol ska jag skicka ansökan?

Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där någon av parterna var folkbokförda den 1 november föregående år. För att hitta rätt tingsrätt, använd Sveriges Domstolars sökfunktion "Sök domstol".

Vad kostar det att ansöka och hur betalar jag?

Ansökningsavgiften är 900 kronor. Använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster).

Om du redan har ett mål om skilsmässa som pågår vid tingsrätten ska du inte betala någon ytterligare avgift för att du vill att domstolen även ska utse en bodelningsförrättare. Det räcker då att bara skicka in ansökan.

Mer information om bodelning:


Bodelning ska göras när ett äktenskap tar slut på grund av skilsmässa eller ena partens död. Det innebär att makars samlade egendom, med undantag för enskild egendom, ska fördelas mellan dem. Bodelning kan också göras under ett äktenskap.

Bodelning kan även göras när ett samboförhållande upphör. Då är det emellertid inte sambornas samlade egendom som ska fördelas mellan dem, utan endast deras gemensamma bostad och bohag om den förvärvats för gemensam användning och samborna inte tidigare avtalat om att annat ska gälla.

En överenskommelse om bodelning ska upprättas skriftligen och undertecknas av parterna.

Bodelning kan göras av parterna själva.

Läs mer om bodelning hos Skatteverket.

Den advokat som utses till att bli bodelningsförrättare ska i första hand försöka ena parterna så att de träffar en frivillig överenskommelse om hur egendomen ska delas upp.

Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse ska bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning, dvs. bodelningsförrättaren ska besluta hur egendomen ska delas upp. Bodelningsförrättaren ser då över tillgångar och skulder i boet och fördelar den gemensamma egendomen mellan parterna utifrån värdet. Bodelningsförrättaren skriver sedan en bodelningshandling som undertecknas av bodelningsförrättaren och skickas till parterna så snart som möjligt. Godkänner parterna bodelningen gäller den omedelbart. Vill någon av dem istället klandra (dvs klaga på) bodelningen ska den personen väcka talan mot den andra parten vid tingsrätten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen.

Om makar i samband med skilsmässa, eller sambor i samband med separation, inte kommer överens om bodelningen har varje part rätt att begära att en bodelningsförrättare utses av tingsrätten (oftast en advokat).

Bodelning ska även göras vid dödsfall när den avlidne var gift eller sambo. När den avlidnes dödsbodelägare inte är överens med den efterlevande om bodelningen kan också en bodelningsförrättare utses att förrätta bodelning mellan den avlidne och den efterlevande. För mer information om vem som är dödsbodelägare.

Ansökan kan göras av make eller sambo.

Av ansökan om bodelningsförrättare ska framgå:

  • Sökandens namn, personnummer, telefonnummer och adress. Vill du få brev från tingsrätten via e-post så ange gärna det och vilken e-postadress du kan nås på.
  • Motpartens namn, personnummer, adress och eventuellt även e-mailadress.
  • Anledning till ansökan om bodelningsförrättare.
  • Ansökan ska vara undertecknad av den som ansöker om bodelningsförrättare.  

Skicka också med personbevis för dig som gör ansökan. Personbevis beställs från Skatteverket. Du kan använda det personbevis som heter ”utdrag om folkbokföringsuppgifter”. Personbevis beställs från Skatteverket. Personbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

När ansökan kommit in till tingsrätten och ansökningsavgiften betalats in påbörjas handläggningen av ansökan hos tingsrätten. Om det är någon uppgift som saknas kan tingsrätten komma att skriva till dig och be dig komplettera.

Tingsrätten kommer sedan att skicka din ansökan till motparten så att motparten får yttra sig. Därefter fattar tingsrätten beslut om bodelningsförrättare ska utses. Om tingsrätten beslutar att bodelningsförrättare ska utses beslutar samtidigt tingsrätten vem som ska vara bodelningsförrättare. Beslutet skickas till dig per post eller e-post. Bodelningsförrättaren tar sedan kontakt med båda makarna/samborna.

Vid ansökan om bodelningsförrättare tas en avgift om 900 kr ut av tingsrätten. Om det redan pågår ett mål om skilsmässa vid tingsrätten behöver inte man inte betala ansökningsavgift för ansökan om bodelningsförrättare.

I övrigt har bodelningsförrättaren rätt att få ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Huvudregeln är att parterna betalar hälften var av kostnaderna för bodelningsförrättaren.

Parterna har ett solidariskt (gemensamt) kostnadsansvar för kostnaderna för bodelningsförrättaren. Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till en av parterna för att få betalt och denne får sedan kräva hälften av kostnaden från den andre. I undantagsfall kan bodelningsförrättaren besluta att kostnaderna ska fördelas på annat sätt än att parterna betalar hälften var.

Man kan inte få rättshjälp för att betala en bodelningsförrättare. Däremot kan man ansöka hos tingsrätten om så kallad ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Om sådan ersättningsgaranti beviljas betalas fem timmars arbete för bodelningsförrättaren av allmänna medel. Ersättningsgaranti beviljas om det är skäligt med hänsyn till den sökandes ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ja, information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida.

För att bodelning ska kunna göras efter ett samboförhållande så måste den ena parten meddela den andra om att den önskar göra bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Annars finns det ingen rätt till bodelning och tingsrätten kan då inte utse bodelningsförrättare.

Husdjur betraktas som en sak. Värdet av husdjuret beräknas och ingår i bodelningen. Om inte parterna kan komma överrens om vem som ska ha husdjuret får bodelningsförrättaren bestämma det. Det finns inga särskilda bestämmelser om vårdnad om husdjur.

Bodelningsdokument som upprättats från och med oktober 2011 finns hos Skatteverket, 0771 – 567 567.

Är bodelningen ännu äldre kan den finnas på tingsrätten vid den ort där de berörda personerna är/var skrivna då dokumentet upprättades.Senast ändrad: 2018-08-31