JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dödsfall och arv

När en person avlider måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder - en bouppteckning - göras. Det måste sedan även göras ett arvsskifte då man delar upp den avlidnes egendom mellan dem som har rätt att ärva. Om de efterlevande inte kan komma överens kan tingsrätten utse en boutredningsman och/eller en skiftesman som kan göra bouppteckning och arvsskifte.

En boutredningsman gör utredningen av dödsboet och upprättar bouppteckningen. En boutredningsman kan också vara skiftesman och genomföra arvsskiftet. Detta innebär att boutredningsmannen kan skifta boet och lämna ut egendom till delägarna och sedan avveckla dödsboet.

Tingsrätten kan även avgöra tvist om hur ett testamente ska tolkas eller arv fördelas.

Vem är dödsbodelägare?

Dödsbodelägare är efterlevande make/maka, sambo eller registrerad partner samt arvingar. Den som enligt testamente ska ärva viss andel av den avlidnes tillgångar är också dödsbodelägare.

Vad är arvsskifte?

Efter bouppteckningen kan dödsbodelägarna skifta boet. Det innebär att de kan dela upp tillgångarna mellan varandra som de själva önskar eller som det står angivet i ett eventuellt testamente. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna i dödsboet ska fördelas.

Hur fungerar det om det finns en efterlevande make, maka, registrerad partner eller sambo till den avlidne?

Om det finns en efterlevande make, maka eller registrerad partner till den avlidne ska det först göras en bodelning mellan den avlidne och den efterlevande. Sedan ska en bouppteckning och ett arvsskifte göras efter den avlidne.

Om det finns en efterlevande sambo ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär att bodelning ska göras. En sådan begäran måste den efterlevande sambon göra senast vid bouppteckningen.

Läs mer om bodelning på Skatteverkets hemsida.

Om parterna inte kommer överens vid en bodelning efter ett dödsfall kan en boutredningsman även göra bodelningen.

Hur går det till att väcka talan mot testamente?

Genom ett testamente kan en person bestämma vad som ska hända med personens tillgångar efter personen avlidit. Den som vill att ett testamente ska förklaras ogiltigt måste väcka talan vid tingsrätten inom sex månader från att personen fick del av testamentet.
Senast ändrad: 2017-09-05