JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Jävsinvändning i målet mot Peter Mangs

[2012-10-11] Malmö tingsrätt

Peter Mangs båda försvarare, Jesper Montan och Douglas Norking, lämnade i dag in en jävsinvändning mot den nämndeman i målet som är suppleant i polisnämnden.

Grunden för jävsinvändningen är att nämndemannen som suppleant i polisnämnden har tagit befattning med, bildat sig en uppfattning om och tagit ställning i för målets utgång avgörande frågor på ett sätt som är ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i målet.

Tingsrätten har berett åklagarna möjlighet att yttra sig över jävsinvändningen senast onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 12.00. Målsägandebiträdena har fått jävsinvändningen för kännedom.

Chefsrådman Lennart Strinäs berättar att han och rådmannen Ann-Louise Roos i dag har haft ett kompletterande samtal med nämndemannen. De har även träffat polismästaren Ulf Sempert för att få en redogörelse för arbetet i polisnämnden. Dessutom har tingsrätten inhämtat samtliga nämndsprotokoll för åren 2010-2012.

Enligt Lennart Strinäs innebär jävsinvändningen med största sannolikhet att dom i målet inte kommer att meddelas den 19 oktober 2012. Detta eftersom ett eventuellt bifall till jävsinvändningen innebär att rättegången i tingsrätten måste tas om. För det fall tingsrätten inte delar Peter Mangs uppfattning om jäv avser tingsrätten att invänta hovrättens eventuella prövning av saken. En sådan prövning kommer inte att vara klar den 19 oktober 2012.

Kontaktperson:

Chefsrådman Lennart Strinäs

Tel 040-35 33 93, 070-767 74 02. 

Senast ändrad: 2012-10-17

För mer information kontakta:

Lennart Strinäs
Chesrådman
040-35 33 93, 070-767 74 02